Na minútku do múzea / fond umenia – litografia „Dieťa Kristus“, Viktor ORSEL, 60. r. 19. stor.

Na minútku do múzea / fond umenia – litografia „Dieťa Kristus“, Viktor ORSEL, 60. r. 19. stor.

Autor článku: Mgr. art. et Mgr. Marek Ružinský

Podtatranské múzeum v Poprade v rámci akvizičnej činnosti prijíma do svojich zbierok predmety kultúrnej hodnoty. V roku 2022 takto získalo medzi viacerými predmetmi aj litografiu, vyobrazenie hlavy dieťaťa „Dieťa Kristus“ (Kristus ako dieťa). (obr. 1) Do zbierok bola prijatá zo súkromnej pozostalosti (Poprad-Veľká) formou daru. V rámci výskumnej činnosti boli k tomuto predmetu zistené viaceré skutočnosti.

Podtatranské múzeum v Poprade / Fond umenia:

  • predmet: grafika / litografia
  • názov: Dieťa Kristus (Kristus ako dieťa)
  • autor: Viktor Orsel (FR) / Faivre Duffer lith. / Imp. Lemercier, Paris
  • technika: litografia (tlač z plochy)
  • rok / datovanie: 60. roky 19. storočia
  • rozmery: 40 cm (výška), 28,2 cm (šírka)
  • evidenčné číslo: G 020 892
  • značenie v strede hore: VOR ORSEL.
  • nápisy dole: Faivre Duffer lith. / LE CHRIST ENFANT. / Fragment de carton pour le tableau de Fourviéres. / Imp. Lemercier, Paris

Victor Orsel (1795-1850)

Celým menom André Jacques Victor Orsel bol francúzskym maliarom, ktorý sa narodil v Oullins, neďaleko Lyonu. Študoval na francúzskej národnej škole umenia a architektúry v Lyone, 1809 (Ècole impériale des beaux-arts de Lyon). V roku 1822 odcestoval do Ríma, kde pôsobil do r. 1830. Vo Francúzskej akadémii (Académie de France à Rome), ktorá sídli vo Vile Medici (Villa Medici) v Ríme sa venoval štúdiu stredovekého umenia, ktoré začlenil aj do vlastnej tvorby. Je asociovaný s „hnutím nazarénov“.* Po návrate do Francúzska bol poverený mestom Paríž vyzdobiť kostol Panny Márie Loretánskej (Notre-Dame de Lorette, Paris), zvolil si výjavy Litánie blahoslavenej Panny Márie. Medzi jeho najznámejšie práce patria maľby Dobro a zlo, ktoré sa nachádza v Múzeu výtvarného umenia v Lyone (Musée des Beaux-Arts de Lyon) a Sľub cholere v Bazilike Notre-Dame na kopci Fourvière v Lyone (Notre-Dame de Fourvière, Lyon).

Sľub cholere – maľba (Notre-Dame de Fourvière, Lyon)

Victor Orsel vytvoril na žiadosť obyvateľov Lyonu veľkorozmernú maľbu Sľub cholere (6,75 x 5 m) ako vďaku obyvateľov, ktorí boli ušetrený pred epidémiou cholery v roku 1832. Je alegóriou víťazstva, porazením epidémie. Dielo ostalo neukončené, dokončili ho až Orselovi študenti v roku 1852. Je umiestnené v Bazilike Notre-Dame de Fourvière v Lyone (od roku 1896).

Detská hlava – kresba (Musée du Louvre, Paríž)

Múzeum v Louvri má v zbierkach fragment, originálnu kresbu od Viktora Orsela, vedenú pod názvom Hlava dieťaťa (Tête d’enfant), ktorá je štúdiou detskej hlavy. Tá bola vytvorená ako štúdijný materiál pre finálnu maľbu Sľub cholere, tej ktorá sa nachádza v Bazilike Notre-Dame de Fourvière v Lyone. V evidencii múzea v Louvri je táto kresba vedená ako štúdia hlavy dieťaťa pre votívny obraz Sľub cholere v Bazilike Notre-Dame de Fourvière v Lyone.

Dieťa Kristus – litografia (Podtatranské múzeum v Poprade)

Grafika, ktorú má Podtatranské múzeum v Poprade je vytvorená podľa originálnej kresby, ktorú má v zbierkach Múzeum v Louvri. Popradské múzeum má však hlavu dieťaťa – Krista vo forme litografie (obr. 1). Grafika pochádza zo série grafík – litografií a suchých ihiel, ktoré boli vytvorené žiakmi Viktora Orsela na jeho počesť, po jeho smrti. Práve jeho žiaci dokončili aj dielo Sľub cholere, ktoré je v bazilike v Lyone. Na litografii, ktorú má v zbierkach popradské múzeum, je uvedený text pod obrázkom vo francúzskom jazyku: Dieťa Kristus. / Fragment kartónu pre obraz Fourviéres (Le Christ Enfant. / Fragment de carton pour le tableau de Fourviéres).

Grafiky vytvorené jeho žiakmi boli aj súčasťou publikácie zameranej na dielo Victora Orsela pod názvom: Rôzne diela Victora Orsela (Oeuvres Diverses de Victor Orsel, Paris 1852-1877) od Alphonsa Perina (ktorý bol aj Orselovým priateľom z Ríma a asistoval mu tiež pri výzdobe Kostola Panny Márie Loretánskej v Paríži (Notre-Dame de Lorette, Paris).

Mesto Lyon uchránené pred cholerou na príhovor Panny Márie – kresba (Museo Nacional del Prado, Madrid)

Múzeum v Madride má zase v zbierkach kresbu na papieri (1,47 x 1 m), ktorá je kompletnou štúdiou (k celkovej maľbe) a je podkladom pre už spomínanú maľbu Sľub cholere, ktorá je v Bazilike Notre-Dame de de Fourvière v Lyone. Jej autorom je Victor Orsel. Múzeum vedie túto kresbu pod názvom: Mesto Lyon uchránené pred cholerou na príhovor Panny Márie (Panna Mária z Fourvière, Lyon). Súčasťou kresby v dolnej časti je aj vyobrazenie mesta Lyon a dva votívne** nápisy.

Konečná maľba, ktorá sa nachádza v Lyone a ktorú nestihol sám Orsel dokončiť, nie je autorom teda ani podpísaná. Na tejto maľbe v strede v jej dolnej časti, medzi spomínanými votívnymi nápismi bol dodatočne umiestnený Orselov portrét, nahrádza tak jeho podpis. Ide zrejme tiež o prácou jeho študentov. Samotná celková štúdia, kartón v Madride jeho portrét neobsahuje.

Zaujímavosťou madridskej kresby je aj to, že sa tvár – hlava malého Krista líši od tej na maľbe v Lyone (teda aj tej, ktorú má Louvre, tiež od litografie, ktorú má múzeum v Poprade).

Sľub cholere / Ikonografia

Na vyobrazenej scéne je postava plačúcej ženy, ktorá znázorňuje mesto Lyon. Tá je prenasledovaná cholerou, smrťou a občianskou vojnou (nachádzajú sa v ľavej časti obrazu), pričom sa náhli k nohám Panny Márie a žiada ju o pomoc. Mária sedí na tróne (v strede kompozície) s malým Kristom, ktorý žene (mestu) žehná, kým ju Panna Mária prikrýva plášťom. Zatiaľ čo anjel vyzbrojený mečom zastavuje choleru a zároveň ľavou rukou naznačuje, kde je sila. Postavu cholery (umiestnená vľavo) je znázornená s hadom. Prekvapivý výraz má postava smrti, ktorá je vyzbrojená kosou a nehybne čaká na korisť v podobe ženy (mesta Lyon), ktorá jej uteká.

Postava, ktorá zobrazuje občiansku vojnu, hľadí na ženu (mesto), ktoré ohrozuje svojou dýkou. Na pravej strane motívu sú patróni – svätý Ján, ktorý sa blíži k mestu Lyon, aby ho privítal, pričom naťahuje pravú ruku, v ľavej drží kríž, zatiaľ čo ostatní svätí pozdvihujú svoje ruky k modlitbe k Panne Márii. V spodnej časti výjavu je lev (znak mesta), ktorý si olizuje rany. V celkom hornej časti, nad trónom sú dvaja anjeli so zástavou s veršom z litánií: SALUS • INFIRMORUM * STELLA • MATUTINA * AUXILIUM • CHRISTIANORUM. Celá scéna obrazu sa odohráva v oblakoch nad kostolom a kopcom Fourviéres, ktorý je v spodnej časti obrazu. V spodnej časti sú umiestnené aj dva votívne nápisy.

V tomto diele môžeme vidieť premenu, ktorou Orsel prechádza, opúšťa tu francúzsku školu a smeruje k sviežosti a harmónii farieb, ako aj korekcii kresby, ktorá pripomína fresky 13. a 14. storočia. Táto maľba je navrhnutá v poetickej podobe. Z talianskej školy stredoveku si požičala veľkosť štýlu, jednoduchosť a hlboké náboženské cítenie.

Poznámky:

*Nazarenizmus je maliarsky smer. Prejavil sa predovšetkým v prvej polovici 19. storočia a doznieval až do začiatku 20. storočia v Nemecku, Taliansku a v Rakúskej monarchii. Umelci tohto smeru, ktorí boli po vzore sekty raných židovských kresťanov nazývaný nazaréni hľadali inšpiráciu v kresťanskom umení neskorého stredoveku, gotiky a ranej renesancie. Usilovali sa o znovuvzkriesenie kresťanského umenia.

**Votívny – venovaný, obyčajne na základe sľubu (vóta), ako prostriedok vďaky, vďačnosti, najmä náboženského rázu, snahy dovolať sa pomoci zo strany božských síl: votívny predmet; votívny chrám, votívna doska, votívny obraz; cirk. votívna omša slúžená na osobitný úmysel.