OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov

(zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Mestská informačná kancelária Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad, IČO: 42 381 193, DIČ: 2024097372,  tel. + 421 52 77 21 394, email: info@visitpoprad.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby MIK Poprad

tel. číslo: +421 910 890 512, e-mail: riaditel@visitpoprad.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov (v našom prípade mailové adresy) je zasielanie pravidelného newslettra, podujatí, tipov na výlety a iných druhov informácií spojených s činnosťou Mestskej informačnej kancelárie.

Zoznam osobných údajov

Mestská informačná kancelária Poprad získava a spracúva uvedené osobné údaje:
-  e-mail adresy

Osobné údaje sú spracovávané na marketingové účely, kde právnym základom je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newslettri (odhlásenie z odoberania newslettra),  alebo e-mailom na info@visitpoprad.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Údaje na marketingové účely sa budú v Mestskej informačnej kancelárií spracúvané v dĺžke 5 rokov. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 5 ročnej doby, alebo po uplynutí 5 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

  1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods.1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak sa dotknutá osoba namieta spracúvania osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovaťel ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Ako a kde používame cookies?

Používanie cookies nám slúži na štatistiku o návštevnosti, pre vlastné potreby, koľko ľudí navštívilo našu stránku. Spracované dáta sú anonymné a poskytujú nám spätnú väzbu, ako ľudia poúžívajú náš web, aby sme ho mohli stále vylepšovať. Poskytovanie bezpečnosti pomocou cookies: web zisťuje, či ste to skutočne vy, ak sa prihlásite do svojho používateľského účtu (ak túto možnosť web poskytuje).