Vzácne Biblie z múzejnej knižnice sú zreštaurované

Vzácne Biblie z múzejnej knižnice sú zreštaurované

Podtatranské múzeum v Poprade venuje náležitú pozornosť ochrane historického knižničného fondu, ktorý je súčasťou fondu múzejnej knižnice. Najstaršie a najvzácnejšie tlače sú rozhodnutím MK SR vyhlásené za historické knižničné dokumenty. 15. júna 2021 bolo vyhlásených 30 tlačí 17., 18. a 19. storočia, takže v súčasnosti je ich celkový počet 60. Všetky vyhlásené tlače plánujeme postupne zreštaurovať. Náš zámer, by ale nebolo možné uskutočniť bez príspevku Fondu na podporu umenia, ktorý každoročne vyhlasuje výzvy týkajúce sa odborného ošetrenia zbierkových fondov a ktorému predkladáme svoje projekty.

Aj v roku 2022 získala múzejná knižnica od FPU dotáciu v sume 2000 eur, pričom spolufinancovanie vo výške 500 eur hradilo múzeum, z príspevku od svojho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja.
Z uvedeného rozpočtu bolo možné kompletne ošetriť a zreštaurovať 2 diela a preto sme sa rozhodli, že predmetom reštaurovania budú 2 vzácne Lutherove Biblie zo 17. storočia. Obe majú okrem historickej aj výraznú umeleckú hodnotu, ide predovšetkým o knižnú väzbu, pozostávajúcu z drevených dosiek, potiahnutých kožou, ktorá je bohato zdobená ornamentálnou slepotlačou a tiež mosadznými puklicami a sponami.

V roku 2023 bol ukončený projekt reštaurovania týchto vzácnych tlačí:

  • – Sig. 7632 LUTHER, Martin: Biblia, Das ist: Die gantze heil. Schrift Altes und Neues Testaments Halle [1758], 2. vyd. 1079 s. Väzba: Drevené dosky potiahnuté kožou, zachované kovové puklice v tvare srdca a 6 nárožníc pozostatky po kovových sponách. Vnútorná výzdoba – tlačiarenská značka, tlač stĺpcová, tlač titulného listu červeno-čierna. Na titl. liste údaj o darovaní knihy pani /manželka/ Ernsta Krompechera
  • – Sig. 6324 LUTHER, Martin:[Die Propheten verdeutscht durch D. Martin Luthern. Die vier grosse Probheten 1. Isaias 2 Jeremias und dessem Klaglieder 3 Ezechiel und 4 Daniel] Leipzig: Verlegens Friedrich Lanckischens Erben, 1708. 568 s. Väzba: Dosky potiahnuté kožou, zdobené ornamentálnou slepotlačou spojené 1 kovovou sponou a koženým prúžkom. Vnútorná výzdoba, tlač stĺpcová, bez titulného listu, obsahuje zdobené iniciály a výjavy z biblie. Posesorské údaje na predsádke knihy: Adriányi Gusztáv Felka /Veľká

Reštaurovanie vo svojom reštaurátorskom ateliéri realizoval člen Komory reštaurátorov SR Mgr. art. Štefan Kocka, s ktorým múzeum dlhoročne spolupracuje na podobných projektoch. Ten v spolupráci s reštaurátorom Bc. Marekom Kockom pristúpili k reštaurovaným dielam s náležitou profesionalitou a výsledok ich práce bude možné obdivovať, či už prostredníctvom pripravovanej výstavy ale tiež na prednáškach, ktoré prezentujú vzácne tlače z fondu knižnice Podtatranského múzea v Poprade.